fbpx

Deelnemersvoorwaarden van het Body&Mind Lifestyling B.V. Leefstijlprogramma

Begrippen

 • Deelnemer: individu dat op volledig vrijwillige en individuele basis deelneemt aan het Body&Mind Lifestyling B.V. Leefstijlprogramma waarvan het stoppen-met-rokenprogramma onderdeel van uit maakt. Hierna verder ook te noemen het Leefstijlprogramma;
 • Leefstijlprogramma: onder het Leefstijlprogramma wordt verstaan ‘Voel je Vrij! met Body&Mind’, een programma van 12 weken, bestaande uit stoppen met roken, gecombineerd met een leefstijlprogramma, bestaande uit bewegen, voedingsvoorlichting en ontspanning c.q. stressmanagement;
 • Body&Mind LifestylingV.: de rechtspersoon die het leefstijlprogramma in samenwerking met haar partners gecomprimeerd en doorontwikkeld heeft en tevens de contractspartij is van de Deelnemer. Hierna te noemen B&ML;
 • Partners: de erkende centra (Body&Mind Certified Centers), die het Leefstijlprogramma namens Body&Mind Lifestyling

 

Deelname en betaling

 • De Deelnemer aan het Leefstijlprogramma doet dat op geheel vrijwillige basis, zonder dat er enige voorwaarde aan gesteld is;
 • De Deelnemer aan B&ML verbindt zich om gedurende een periode van 12 weken het stoppen met roken programma te volgen en kan gedurende diezelfde periode het leefstijlprogramma van B&ML volgen met een sterk gereduceerd tarief per week;
 • Kosten: De kosten van het stoppen-met-rokenprogramma Voel je Vrij! met Body&Mind bedragen € 385 (driehonderdvijfentachtig Euro), inclusief BTW.
 • Vergoeding: Deelnemer gaat ermee akkoord dat B&ML de kosten declareert bij zijn/haar zorgverzekeraar. Deelnemer gaat er tevens mee akkoord dat B&ML het niet vergoede deel per eenmalige incasso incasseert van het IBAN nummer dat Deelnemer bij aanmelding opgeeft;

 

Beëindiging

 • Vrijwillige beëindiging: de Deelnemer is altijd bevoegd het leefstijlprogramma te beëindigen zonder dat dit consequenties heeft voor zijn/haar deelname aan het Stop Roken Programma;
 • Onvrijwillige beëindiging: B&ML is altijd bevoegd deelname aan het Stop Roken Programma te beëindigen indien Deelnemer niet (meer) aan diens financiële verplichtingen voldoet of B&ML op enigerlei wijze in diskrediet (probeert) te brengen. In deze gevallen is de Deelnemer ook niet meer gerechtigd het B&ML programma verder te volgen;

 

Restitutie

 • Restitutie Bijdrage: in geen van de hiervoor genoemde gevallen van beëindiging restitueert B&ML (een gedeelte van) de Kosten. Er vindt ook geen restitutie van (een gedeelte van) de Kosten plaats indien de Deelnemer niet het door hem/haar beoogde resultaat behaalt;

 

Vergoeding door zorgverzekeraars

 • Vergoeding bijdrage door zorgverzekeraar: afhankelijk van de zorgverzekeraar van de Deelnemer kunnen de Kosten geheel of gedeeltelijk door de zorgverzekeraar vergoed worden. Een enkele zorgverzekeraar vergoedt de kosten niet;

 

Geschillen

 • Geschillencommissie: B&ML heeft een onafhankelijke geschillencommissie die schriftelijke en gemotiveerde klachten over het Leefstijlprogramma in behandeling neemt en daarover binnen 6 weken schriftelijk een uitspraak doet die voor alle partijen bindend is;
 • B&ML is bevoegd zonder opgaaf van reden een potentiële Deelnemer te weigeren. Een dergelijke weigering kan niet aan de Geschillencommissie worden voorgelegd;

 

Privacy

 • B&ML hanteert privacybescherming als uitgangspunt voor al haar werkzaamheden zoals deze zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens 2016;
 • B&ML zal eventuele datalekken melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • De Deelnemer kan in zijn/haar deelnemersovereenkomst op geheel vrijwillige basis aangeven dat zijn/haar persoonsgegevens ook voor andere doeleinden gebruikt mogen worden;

 

Onderzoek

 • Kwaliteits/tevredenheidsonderzoek: de Deelnemer kan na afloop van het B&ML; Leefstijlprogramma op geheel vrijwillige basis meewerken aan een door Body&Mind Lifestyling B.V. ontwikkeld kwaliteits/tevredenheidsonderzoek;
 • B&ML is op geen enkele wijze aansprakelijk voor al dan niet door de Deelnemer gewenste (bij)effecten van het Leefstijlprogramma.